Průmyslové objekty

Využijte státních dotací z výzvy RES+ č.1 2024 – Fotovoltaické elektrárny do 1MWp

průmyslové instalace fotovoltaiky

Předmět výzvy RES + č.1/2024

Cílem výzvy je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Dle velikosti podniku a typu instalace elektrárny mohou zájemci dosáhnout na dotaci ve výši až 50 % celkových výdajů na projekt.

Na co lze získat podporu?

Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 50 kWp (10 kWp pro projekty realizované na katastrálním území Prahy) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou.

Výše podpory

ALOKACE

 • 3 mld. Kč
 • Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

Jaké výdaje je možné podpořit

Způsobilé výdaje jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a vznikly po podání žádosti.

 • přímé realizační výdaje: výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, které přispívají ke splnění cílů příslušného projektu činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP: Jedná se o výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP).
 • vícepráce: za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení; vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů; do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu, propagační opatření,
 • daň z přidané hodnoty: daň z přidané hodnoty lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
 • pohledávky: v případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem, je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu.

Specifika omezení

 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích, nesmí být v úpadku, likvidaci, nemít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů,
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (ZPF) tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) I. a II. (omezení se netýká projektů plovoucích FVE a agrovoltaických výroben dle definice v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a souvisejících předpisech ve znění platném k datu podání žádosti) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa. Podmínka musí být splněna a ověřitelná v katastru nemovitostí již při podání žádosti o podporu a nelze splnit tzv. dočasným vyjmutím ze ZPF
 • podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě stanovených souborů norem,
 • Smlouva o připojení FVE do DS/PS musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5% celkové roční výroby této výrobny.
 • Rezervovaný výkon (Rv), uvedený ve smlouvě o připojení výrobny do DS/PS činí maximálně 30 % instalovaného výkonu (Pinst) výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu do 1 MWp (včetně) a maximálně 20 % instalovaného výkonu (Pinst) výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu nad 1 MWp.
 • Případná podpora na ukládání elektrické energie do baterií nebo její transformace na vodík je možná pouze, pokud je podpora poskytována na kombinované projekty FVE a ukládání (za měřidlem). Prvek pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie z přímo připojené FVE.
 • možnost žádat na agrovoltaiku

Ten správný partner

Společnost SolarTep je připravena uskutečnit Váš projekt v této oblasti od projektové dokumentace, přes vyřízení všech žádostí až po samostatnou realizaci. Máme osobní zkušenosti s realizací podobných, kterých jsme se účastnili jako subdodavatelé a které se týkaly instalace na zemědělských a výrobních objektech. Disponujeme dostatečnou a kvalifikovanou pracovní kapacitou, aby jsme mohli Váš projekt převzít celý a nebo se ho účastnit jako dodavatelé dílčích částí.

Pro bližší informace kontaktujte prosím přímo Ing. Bc. Petra Hladíka, MBA na telefonu 736 15 15 15, nebo skrze poptávkový formulář, který má tuto problematiku průmyslových instalací na starosti.

Kontaktujte nás pro nabídku ZDARMA