Podmínky zpracování Osobních Údajů na základě souhlasu

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU 

 • Totožnost a kontaktní údaje správce
   1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost SolarTep, s.r.o., IČO: 17117852, DIČ: CZ017117852, se sídlem Přemyslova 2833/5a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 42223.
   2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Přemyslova 2833/5a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, adresa elektronické pošty info@solartep.cz, telefon +420 774 220 033 (dále jen „Kontaktní údaje Správce“).
   3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Poskytnutí osobních údajů
  1. Návštěvník internetové stránky www.solartep.cz jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním svých údajů v kontaktním formuláři na internetových stránkách Správce uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.
  2. Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení, pokud bylo vyplněno;
 • emailová adresa, pokud byla vyplněna;
 • telefonní číslo, pokud bylo vyplněno;
 • adresa bydliště či korespondenční adresa, pokud byly vyplněny jako potenciálně relevantní údaj;
 • bankovní údaje, pokud byly vyplněny jako potenciálně relevantní údaj;
 • jiné osobní údaje, pokud je Subjekt údajů uvedl jako potenciálně relevantní údaj;

(dále jen „Osobní údaje“).

 • Účel zpracování Osobních údajů
   1. Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro zpracování nabídek a poptávek a dalších dotazů či žádostí Subjektů údajů zasílaných Správci prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách Správce.
   2. Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
   3. Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.
 • Další příjemci Osobních údajů
   1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:
    1. osobám majetkově propojeným se Správcem;
    2. osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby.
   2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.
 • Doba uložení Osobních údajů
   1. Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však po dobu ekonomické činnosti Správce, nejdéle však 3 roky, nevyžádá-li si jiný zájem či jiný zákonný titul zpracování delší dobu.
 • Práva Subjektu údajů
   1. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:
    1. Právo na přístup k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
    2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
    3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;
    4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano, nebo (iv) pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 6.1.6. této informační doložky, tak Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně tím, že tyto Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
    5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje předal jinému správci;
    6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.
   2. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce.
   3. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz).
 • Odvolání souhlasu
  1. Tento Souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas může Subjekt údajů odvolat prostřednictvím formuláře dostupného u Správce nebo libovolnou formou prostřednictvím Kontaktních údajů Správce.
  2. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Osobní údaje budou smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod