Průmyslové objekty

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu podle podmínek programu Modernizačního fondu, které se týkají fotovoltaiky.

Výzva RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp – je určena na podporu výstavby malých FV elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně). Výše příspěvku je maximálně 50 % z celkových výdajů projektu a celkový objem prostředků je 1,5 miliardy Kč.

Výzva je určena stávajícím, nebo budoucím držitelům licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje. V obou případech jsou podporovány samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy a sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Společnost SolarTep je připravena uskutečnit Váš projekt v této oblasti od projektové dokumentace, přes vyřízení všech žádostí až po samostatnou realizaci. Máme osobní zkušenosti s realizací projektů až do velikosti 0,5 MWp, kterých jsme se účastnili jako subdodavatelé a které se týkaly instalace na zemědělských a výrobních objektech. Disponujeme dostatečnou a kvalifikovanou pracovní kapacitou, aby jsme mohli Váš projekt převzít celý a nebo se ho účastnit jako dodavatelé dílčích částí.

Pro bližší informace kontaktujte prosím přímo Ing. Bc. Petra Hladíka, MBA na telefonu 736 15 15 15, nebo na emailové adrese hladik@solartep.cz, který má tuto problematiku průmyslových instalací na starosti.